• Alting 27a 9411 XK Beilen

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer van: Assurantiekantoor Vrieling Beilen BV

A. Inleiding

De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is wettelijk voorgeschreven aan welke punten een assurantiekantoor minimaal aandacht moet besteden in de voorlichting aan consumenten (klanten). In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze wettelijke verplichting.

B. Wie zijn wij?

Assurantiekantoor Vrieling Beilen BV is een op 01-04-1996 opgericht assurantiekantoor dat particulieren en bedrijven adviseert over financiële risico’s en bemiddelt bij het afsluiten van verzekeringen die bij de individuele cliënt passen. Ook hebben wij een vergunning voor andere financiële diensten zoals Betaalrekeningen, Consumptief krediet, elektronisch geld, Hypothecair krediet, Levensverzekeringen, Schadeverzekeringen, Spaarrekeningen.
Onze adresgegevens zijn: Alting 27A, 9411 XK Beilen.

C. Wat doen wij?

1. Algemeen
Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.

2. Specifiek

 1. Wij adviseren u bij het vinden en afsluiten van het gewenste product. Bij deze advisering baseren wij ons advies niet op een onderzoek van de aanbiedingen van alle in Nederland werkzame verzekeraars. Wij doen zaken met ongeveer 15 verzekeraars waarvan wij de producten bij onze advisering betrekken. Zie verder onder G;
 1. Wij controleren de polis en de premie die verzekeraars bij u in rekening brengen;
 2. Tijdens de looptijd van de verzekering kunt u uitleg krijgen over en wijzigingen doorgeven met betrekking tot via onze bemiddeling afgesloten polissen en andere financiële producten;
 3. Mocht u schade ondervinden dan kunt u advies krijgen hoe verder te handelen.

D. Wat verwachten wij van u?

 1. In elk geval dat u juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar bij schade gerechtigd is deze niet of niet geheel te vergoeden.
 1. Dat u wijzigingen m.b.t. persoonlijke omstandigheden en verzekerde zaken aan ons of de verzekeraar doorgeeft.
 2. Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Zijn de kentekens of andere gegevens goed overgenomen, klopt de dekking? Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u ons dan even. Wij gaan er dan achterheen en zullen zonodig laten corrigeren.

4. Indien u wijzigingen telefonisch aan ons doorgeeft verzoeken wij deze ook schriftelijk per post, per fax of e-mail aan ons te bevestigen.

E. Onze bereikbaarheid

Wij zijn op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur geopend en bij noodgevallen ’s avonds en in het weekend telefonisch te bereiken via uw adviseur.

 1. Als wij niet (direct) bereikbaar zijn kunt u de aanwijzingen op ons antwoordapparaat volgen. En zie voor eventueel telefoonnummer www.vrielingonline.nl of mailen naar .

F. De premie

Premiebetalingen kunnen op verschillende wijzen plaatsvinden. Onze algemene regeling is dat er maatschappij incasso plaats vindt. Als daarvan afgeweken wordt maken wij daarover vooraf een afspraak.

G. Onze relatie met verzekeraars en/of financiële instellingen.

Wij zijn volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid en zonder contractuele verplichtingen financiële producten (verzekeringen) van de verzekeraars of financiële instellingen waar wij een agentschap of subagentschap van hebben kunnen adviseren. Dat neemt niet weg dat wij niet met alle verzekeraars of financiële instellingen zaken doen. Bij onze adviezen gaan wij uit van de producten van een beperkte groep verzekeraars of financiële instellingen. Een lijst met namen van verzekeraars of financiële instellingen met wie wij zaken doen zenden wij u op aanvraag toe.

Wij adviseren niet, zoals de wet dat noemt, op basis van een objectieve analyse, maar dat neemt niet weg dat onze adviezen objectief zijn en gebaseerd op een analyse van uw persoonlijke situatie.

H. Hoe worden wij beloond?

Wij ontvangen van (de) maatschappij(en) en financiële instelling(en) waar uw contract gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u hierover steeds vooraf.

voor die geen klant zijn

Product/ type klant

Aard van onze dienst

Reikwijdte

Indicatie aantal uren

Vergoeding uitsluitend via aanbieder

Vergoeding uitsluitend via klant

Hypotheek particulier

Advisering bemiddeling nazorg

8 aanbieders

Minimaal 15 uren maximaal 35 uren

Sinds 01-01-2013 n.v.t

Minimaal € 1.895 maximaal € 3.000

Hypotheek ondernemer

Advisering bemiddeling nazorg

5 aanbieders

Minimaal 25 uren maximaal 55 uren

Sinds 01-01-2013 n.v.t

Minimaal € 1.895 maximaal € 3.000

Oudedagsvoorziening particulier lijfrente

Advisering bemiddeling nazorg

5 aanbieders

Minimaal 10 uren maximaal 20 uren

Sinds 01-01-2013 n.v.t

Minimaal € 75 maximaal € 170

Oudedagsvoorziening ondernemer pensioen

Advisering bemiddeling nazorg

4 aanbieders

Minimaal 20 uren maximaal 40 uren

Sinds 01-01-2013 n.v.t

Minimaal € 75 maximaal € 175

Fiscaal gefaciliteerde bankspaarproducten

Advisering bemiddeling nazorg

3 aanbieders

Minimaal 5 uren maximaal 15 uren

Sinds 01-01-2013 n.v.t

Minimaal € 75 maximaal € 175

Overige complexe financiële producten

Advisering bemiddeling nazorg

5 aanbieders

Minimaal 10 uren maximaal 20 uren

Sinds 01-01-2013 n.v.t

Minimaal € 500 maximaal € 3000

Belastingformulieren voor totaalklanten € 75,= excl. BTW
Belastingformulieren voor nog geen totaal klanten € 150,= excl. BTW

I. Beloningsbeleid

 1. Vanuit de AFM (Autoriteit Financiële Markten) is het verplicht dat wij u vertellen hoe onze medewerkers worden beloond.
 2. Wij handteren een vast salaris voor onze medewerker en kennen geen bonussen.
 3. Daarnaast willen we ons beloningsbeleid focus leggen op de belangen van onze klanten en onderneming op de lange termijn. Ook wordt door ons beleid van een gezonde stimulerende werking uitgegaan. Wij voldoen met ons beloningsbeleid aan art. 1:120wft.

J. Onze kwaliteit

 1. Ons kantoor heeft een vergunning van de AFM onder nummer 12007707. Een vergunning is een wettelijke verplichting om te kunnen adviseren over en bemiddelen bij financiële diensten.
 2. Ons kantoor is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 04050572.
 3. Ons kantoor is ingeschreven bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder nummer 5634.
 4. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

K. Beëindiging relatie

U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de desbetreffende verzekeringsmaatschappij verzoeken lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven.

L. Klachten?

Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.
Na ontvangst van uw klacht nemen wij contact met u op.

Onze klachtenregeling is als volgt
Klachtenregeling

 1. Brieven met de indicatie klacht zullen zo mogelijk beoordeeld worden door iemand anders binnen of buiten ons bedrijf.
 2. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging van uw klacht binnen een week.
 3. Ons streven is om binnen 3 weken na de ontvangstbevestiging een inhoudelijke reactie op de klacht te geven, zo mogelijk in de vorm van een definitief standpunt. Als dat definitieve standpunt niet kan worden gegeven zal wel worden aangegeven wat daaraan nog in de weg staat en op welke termijn en afhankelijk van welke omstandigheden een verdere berichtgeving zal volgen.
 4. In de inhoudelijke reactie op de klacht zal altijd verwezen worden naar de externe klachtregeling bij KiFiD waarin staat dat u binnen 3 maanden na een definitief standpunt uw klacht bij KiFiD kunt indienen.

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het onafhankelijk Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257,
2509 AG DEN HAAG
Telefoon 0900-fklacht ofwel 0900-3552248

http://kifid.nl/

U kunt zich desgewenst ook tot de burgerlijke rechter wenden.

M. Datum/volgnummer

Opgesteld te Beilen op 12-09-2012