• Alting 27a 9411 XK Beilen

Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Assurantiekantoor Vrieling Beilen B.V. besteedt aan de samenstelling van de site, www.vrielingonline.nl, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, en andere publicaties van anderen, zijn die van de auteur(s) (consument) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Assurantiekantoor Vrieling Beilen B.V..

Assurantiekantoor Vrieling Beilen B.V. kan er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de consument wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Assurantiekantoor Vrieling Beilen B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Assurantiekantoor Vrieling Beilen B.V. is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van www.vrielingonline.nl verkregen is. Assurantiekantoor Vrieling Beilen B.V. garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de consument altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/ of onderzoek te verrichten voor het gebruik van de, via de site van Assurantiekantoor Vrieling Beilen B.V., verkregen informatie. De informatie op de site wordt dagelijks gecontroleerd en aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Privacybeleid

De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Assurantiekantoor Vrieling Beilen B.V. gaat dan ook zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. In deze gedragscode zijn regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars. De tekst van deze gedragscode kunt u downloaden op de internetsite van het Verbond van Verzekeraars.

Verwerking van persoonsgegevens

De door u verstrekte persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor het geven van informatie, het beoordelen van en het accepteren van u als toekomstige klant, het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten, het voldoen aan wettelijke bepalingen.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft de mogelijkheid om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Verzoek tot inzage kunt u schriftelijk indienen op onderstaand adres. Bij onjuistheden in uw persoonsgegevens kunt u deze laten corrigeren. Als u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten, kunt u ons dat laten weten. Wij zorgen er dan voor dat u dit niet meer zal ontvangen.

Bewaartermijn

Wij zullen de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Natuurlijk helpen wij u graag als u klachten heeft over de verwerking van de persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet met ons uit komen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

ls u onze internetsite bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden, om een meer efficiënte dienstverlening van de internetsite mogelijk te maken.

Cookies

Wij maken op onze internetsite gebruik van zogenaamde cookies. Dit houdt in dat er een klein tekstbestand (cookie) naar uw computer wordt gestuurd, zodat het gebruik van de site vanaf uw computer in de toekomst wordt vergemakkelijkt. Indien u geen cookies wilt ontvangen, kunt u dit op uw computer blokkeren of een waarschuwing krijgen voordat een cookie wordt opgeslagen.


Copyright

Assurantiekantoor Vrieling Beilen B.V. behoudt het recht, tenzij anders overeengekomen met de consument en/of contractpartij, ingezonden materiaal aan te passen. De consument van de site van Assurantiekantoor Vrieling Beilen B.V. mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Assurantiekantoor Vrieling Beilen B.V. (ook niet via een eigen netwerk).
Niets van deze website mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze.

Execution only

Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u over het volgende te informeren: u overweegt een verzekering af te sluiten. U heeft zelf de keuze gemaakt welk product naar uw oordeel het beste past bij uw situatie. U heeft afgezien van de mogelijkheid om een persoonlijk advies te ontvangen. Als financieel dienstverlener hebben wij daardoor niet kunnen controleren of de overeenkomst die u overweegt af te sluiten past bij uw persoonlijke situatie. Mocht u, voordat u de overeenkomst aangaat alsnog een persoonlijk advies willen ontvangen, dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen. Indien u echter nu direct de verzekering wilt afsluiten zonder advies, dan is dat uiteraard mogelijk. Wij zullen vervolgens ons uiterste best doen om de verzekering conform uw wensen tot stand te laten komen.


Vragen?


Heeft u vragen of opmerkingen over ons execution only beleid, dan kunt u deze richten aan:

Assurantiekantoor Vrieling Beilen B.V.