• Alting 27a 9411 XK Beilen

Lijfrenteverzekeringen

Lijfrenteverzekeringen

Tot op heden is het nog steeds fiscaal gunstig om uw pensioen aan te vullen met een lijfrenteverzekering. Een lijfrenteverzekering is een levensverzekering die bedoeld is als (aanvullende) pensioenvoorziening. De lijfrenteverzekering is een uitgestelde lijfrenteverzekering of een ingegane lijfrenteverzekering. Bij de uitgestelde lijfrenteverzekering wordt een kapitaal gespaard (gespaard of belegd) als (aanvullend) pensioen. Op de afgesproken einddatum komt de verzekering tot uitkering. De uitkering wordt aangewend voor een ingegane lijfrenteverzekering. De ingegane lijfrenteverzekering voorziet in een periodieke uitkering. Onder bepaalde voorwaarden zijn de betaalde premies fiscaal aftrekbaar. De uitkering is in dat geval wel belast.

Indien uw pensioenvoorziening tekort schiet kunt u deze aanvullen met een lijfrenteverzekering. De premies voor lijfrenteverzekeringen zijn tot een bepaald maximum aftrekbaar in box 1. Alle aftrek voor individuele pensioenvoorzieningen dient te worden getoetst aan de hand van de jaarruimte en de reserveringsregeling. Premies die op grond van deze fiscale toetsing niet meer aftrekbaar zijn in box 1, vallen in box 3. De lijfrentes die zijn gesloten vóór 1 januari 2001 en waarvan de premie is afgetrokken, vallen niet in box 3, maar in box 1. Sinds de invoering van de Brede Herwaardering wordt de lijfrenteaftrek voor iedere belastingplichtige afzonderlijk bepaald.

Voor ondernemers is ook in de Wet IB 2001 lijfrenteaftrek mogelijk bij het verminderen van de FOR en bij staking van de onderneming.

Globaal gezien zijn de volgende soorten lijfrenten mogelijk:

Direct ingaande lijfrenten, tijdelijk of levenslang
Uitgestelde lijfrenten, tijdelijk of levenslang
Lijfrenten afhankelijk van twee levens, waarbij keuze uit overlevingsrente of ouderdomslijfrente

Bij lijfrenteverzekeringen kan men onderscheid maken tussen de opbouwfase en de afbouwfase.

Gedurende de opbouwfase wordt er kapitaal opgebouwd om op de expiratiedatum (einddatum) hiervoor lijfrenten aan te kopen. De periode van uit te keren lijfrenten noemt men de afbouwfase. Tijdens de opbouwfase zijn de premies binnen de fiscale grenzen aftrekbaar en in de afbouwfase zijn de lijfrenten fiscaal belast. Gezien het feit dat de fiscale lasten vanaf 65 jarige leeftijd vaak lager zijn door de lagere heffing in de eerste twee schijven tot € 33.485 is dit ook nog een bijkomend voordeel te noemen.

Lijfrentes zijn vaak de enige manier voor ondernemers, naast evt. al opgebouwd pensioen vanuit andere regelingen, om een pensioenvoorziening op te bouwen buiten de onderneming. Hiermee kunt u uw pensioenvoorziening veilig stellen. Zeker als u een regeling wilt treffen voor arbeidsongeschiktheid, of een voorziening voor nabestaanden is een lijfrentevoorziening aan te bevelen. Jaarlijks moet getoetst worden hoe groot de ruimte is voor lijfrentepremies, de zgn. fiscale jaarruimte. Daarnaast biedt de reserveringsruimte een beperkte mogelijkheid om de niet gebruikte jaarruimte van de voorgaande 7 jaren alsnog te benutten.

Een lijfrenteverzekering kan een zuivere- of een gerichte lijfrente zijn. Bij de zuivere lijfrente staat de hoogte van de uitkering voor aanvang van de verzekering al vast. Bij de gerichte lijfrente staat de uitkering nog niet vast. Aan de hand van het opgebouwde eindkapitaal wordt een uitkering bepaald. De gerichte lijfrente wordt gebruikt als uitgestelde lijfrente, de zuivere lijfrente als ingegane lijfrente.

Voor -en nadelen verzekerde lijfrente (opbouw)

Voordelen:
Gegarandeerde opbrengst is mogelijk;
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (indien gewenst);
Fiscaal voordeel;
Levenslange uitkering mogelijk.

Nadelen:
Hogere kosten, waardoor lagere opbrengst;
Boven de 60 is afsluiten vaak niet meer mogelijk.

Uitkerende lijfrenten in de afbouwfase:

Oudedagslijfrente
De oudedagslijfrente is een lijfrenteverzekering ter aanvulling van het pensioentekort. De verzekering mag op ieder willekeurig moment ingaan tussen de 65- en 70 jarige leeftijd. De verzekering dient levenslang (tot het overlijden van de verzekerde) uit te keren. De uitkering mag afnemen tot 70% van de oorspronkelijke uitkering.

Nabestaandenlijfrente
De nabestaandenlijfrente is een lijfrenteverzekering die wordt afgesloten als voorziening voor de nabestaanden. De verzekering keert uit op het moment dat de verzekerde komt te overlijden. De uitkering kan tijdelijk (een vooraf overeengekomen duur) of levenslang (totdat de begunstigde komt te overlijden) zijn.

Tijdelijke oudedagslijfrente
De tijdelijke oudedagslijfrente voorziet in een tijdelijke uitkering vanaf de 65 jarige leeftijd of de ingangsdatum van het pensioen tot de afgesproken einddatum of eerder overlijden van de verzekerde. De maximale uitkering mag circa € 20.000,- bedragen.

Overbruggingslijfrente
De overbruggingslijfrente was tot 1 januari 2006 een fiscaal toegestane lijfrenteverzekering. Met ingang van 1 januari 2006 is de premie niet meer aftrekbaar. De al opgebouwde rechten tot 1 januari 2006 blijven onaangetast en kunnen onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt voor aankoop van een overbruggingslijfrente. De overbruggingslijfrente dient voor de overbrugging van de gewenste pensioneringsdatum tot de 65 jarige leeftijd.

Bij het tot uitkering komen van een lijfrenteverzekering zijn er afhankelijk van het fiscale regime waaronder de lijfrente valt verschillende mogelijkheden. Voor een deskundig advies op maat aansluitend op uw persoonlijke situatie kunt u altijd met ons contact opnemen

Mogelijkheden met expirerend lijfrentekapitaal

Met het huidige belastingstelsel kan het voorkomen dat de expiratie(einddatum) van een lijfrente een combinatie van oud en nieuw belastingregime is. Indien er premie(s) van een oud regime lijfrenteverzekering na 1 januari 2001 zijn betaald, dan wordt de verzekering maximaal in 4 delen opgesplitst namelijk:

  • Het kapitaal dat is opgebouwd met alle premies betaald voor 1-1-2001. De mogelijkheden met dit kapitaal vallen onder het oude regime.
  • Het kapitaal dat is opgebouwd met alle aftrekbare premies die zijn betaald na 1-1-2001. De mogelijkheden met dit kapitaal vallen onder het nieuw regime.
  • Een deel van de premie die niet in aftrek kon worden genomen maar die valt onder de overgangsregeling van de saldolijfrente in box 1 (max).

Fiscaal gezien zijn er voor de uit te keren lijfrenten een aantal eisen:

  • Oudedagslijfrente; ingangsdatum is vrij, maar uiterlijk 70 jaar, levenslange lijfrente
  • Tijdelijke oudedagslijfrente; maximum € 19.468 (2007), ingangsdatum niet eerder dan 65 jaar of bij pensionering, maar uiterlijk bij 70 jaar, minimale looptijd 5 jaar
  • Nabestaandenlijfrente; gaat in bij overlijden van belastingplichtige of (gewezen) partner, begunstigde is geen bloed- of aanverwant (waaronder de partner). Indien de begunstigde behoort tot de familiekring moet de uitkering levenslang zijn of uiterlijk eindigen bij het bereiken van de 30-jarige leeftijd
  • Overbruggingslijfrente; vanaf 01-01-2006 alleen nog aan te kopen op basis van overgangsrecht, maximale uitkering € 63.288 per jaar, ingangsdatum is vrij, einddatum 65 jaar.

Zowel voor lijfrenteverzekeringen als expirerende lijfrenteverzekeringen kunnen wij u een zeer scherp aanbod doen.

Bancaire lijfrente rekeningen (banksparen)

Banksparen voor de oudedag (lijfrente en pensioen) en voor aflossing van de hypotheekschuld is sinds 1 januari 2008 wettelijk toegestaan. De inleg en rente mag alleen worden gebruikt om de hypotheek af te lossen of te gebruiken voor het pensioen. Dit betekent dat u als consument meer keuzemogelijkheid hebt en niet bent aangewezen op verzekeraars, waardoor aantrekkelijke oplossingen voor vermogensopbouw ontstaan.

Bijvoorbeeld voor aflossing van uw de schuld op een eigen woning, of het op- en afbouwen van een pensioen.

Voor -en nadelen van banksparen (opbouw):

Voordelen:
Lagere kosten, dus hogere opbrengst;
Fiscaal voordeel;
Geen leeftijdsbeperking bij afsluiten;
100% uitkering tegoed aan nabestaanden bij overlijden

Nadelen:
Niet altijd een gegarandeerde opbrengst;
Geld is niet meer vrij beschikbaar;
Uitkering duurt minimaal 5, maximaal 20 jaar (bij lijfrente is levenslange uitkering mogelijk).

Wij bieden ook op dit vlak meerdere mogelijkheden bij verschillende maatschappijen. Globaal bestaat de keuze uit een spaarrekening of een beleggingsrekening. Indien de bankspaarrekening is bestemd voor oudedagsvoorziening of voor aflossing van de eigen woning, dan is de rekening geblokkeerd. D.w.z. bij opbouw voor de oudedag is er een afkoopverbod net zoals bij verzekeringen en bij aflossing voor de hypotheek is deze verbonden aan de lening.

De fiscale eisen van de bancaire lijfrente variant zijn op een klein aantal punten afwijkend ten opzichte van de verzekeringsvariant.

Vragen over een levenhypotheek?

Neem dan contact met ons op.